در گذشته که به افکار توده ی مردم توجه چندانی نمی شد و حتی علما و ادبا سخن گفتن به زبان مردم کوچه بازار را دون شان خود می دانستند، فولک لور چندان ارزش مطالعه نداشت. بنابراین اگر بخواهیم ریشه های تاریخی فرهنگ عامه را در ادبیات رسمی جست و جو کنیم مطالب صریح و مدونی درباره ی آن نخواهیم یافت و فقط در بعضی از آثار ادبی قدما به آثار و نشانه هایی از آن دست می یابیم.

کتاب جاوید و ابدی مثنوی مولانا جلال الدین در بردارنده ی بسیاری از مثل ها و حکایات است که از فرهنگ عامه ی مردم گرفته شده است.

بسیاری از آن ها امروزه نیز کاربرد خود را حفظ کرده اند.

هم چنین خاقانی، شاعر بزرگ ایران ، در آثار خود به افسانه های مذهبی ، مثل ها ، قصه ها ،اصطلاحات حرفه های مختلف ، عقاید ، و آداب و رسوم توجه بسیار کرده است.

ویژگی های زبان اصطلاحات

  1. زبان اصطلاحات زبانی هم از قدیم تا به حال به کار می رود و تحت تاثیر فرهنگ و تمدن جدید ساخته می شوند.
  2. واژه ها یا جمله هایی وجود دارند که معانی آن ها در لغت نامه ها و فرهنگ های زبان یافت نمی شوند ؛مثلا اگر کسی در فارسی بگوید : ” همه ی درها به روی بسته شده ” یعنی او برای رسیدن به اهداف و حل مشکلات خود موانع بسیاری پیش رو دارد که در این جا ، این جمله معنی اصطلاحی دارد.
  3. در زبان فارسی گاهی از اسم غیر فارسی عبارت فعلی می سازند ؛ مثلا از کلمه ی تلفن ” تلفنیدن ” و از تلگراف ، تلگرافیدن و از آن فعل امر می سازند و می گویند بتیلیف ! یعنی تلفن بزن.

هم چنین است سریدن ” به معنی سر خوردن ” جنگیدن ، پلنگیدن !

گردشگری شاد تصمیم دارد اطلاعاتی ادر باره فرهنگ عامه در اختیار شما بگذارند امیدواریم خلاصه ای از این موضوع مفید واقع شده باشد.